Call us now: 8311 3765
Email us

Vietnamese consultant – Chuyên viên người Việt

Posted on November 14th, 2017

Town Planning HQ có thể cung cấp các bản vẽ, hoàn thiện hồ sơ và xin phê duyệt cấp phép xây dựng từ hội đồng thành phố. Hiệp có thể nói chuyện bằng tiếng Việt với quý vị.

Xin quý vị gọi điện đến số 8358 5346 hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ email hiep@townplanninghq.com.au

Back to all News